مأموران گارد ضد شورش به بند ۳۵۰ زندان اوین یورش بردند و تمامی وسایل زندانیان را مورد تفتیش و بازرسی قرارد دادند.

سرکردگان سپاه پاسداران در مورد فشارهای آمریکا و اروپا در مورد برنامه اتمی و موشکی رژیم که پس از قرارگرفتن در لیست تروریستی خزانه‌داری آمریکا افزایش داشته است، واکنشهای هراس‌الودی نشان دادند.

صفحه1 از5331