استكهلم - تظاهرات عليه نقض فاحش حقوق بشر در ايران

فراخوان ستاد اجتماعي مجاهدين در داخل کشور درآستانه 16آذر - روز دانشجو

شركت هئيت كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران در اجلاس فروم زنان در سازمان ملل - ژنو

ژنو - 1301روز پايداري و استقامت اشرف نشانان در ژنو در حمايت از مجاهدان آزادي در ليبرتي

نروژ - تظاهرات عليه سركوب و زندان سازي در ليبرتي

پاريس - محكوميت نقض حقوق بشر در ايران

اعتصاب غذاي زندانيان سياسي كرد در زندان اروميه

ادامه ”اختلافات جدي“ در مذاكرات اتمي وين

وين - چهارمين روز تظاهرات در مقابل محل گفتگوهاي اتمي

کنفرانس ها و گردهمایی ها

آخرين اخبار